Formačné stretnutie duchovných pre sprevádzanie pútnikov

správa, 19.02.2014 14:43, autor: admin

Formačné stretnutie duchovných pre sprevádzanie pútnikov

Dňa 20. januára 2014 sa konalo na arcibiskupskom úrade v Trnave, pod vedenímMons. Jána Oroscha formačné stretnutie pre tých duchovných, ktorí sa zaoberajú sprevádzaním pútnikov.

Formačné stretnutie bolo zahájené svätou omšou v kaplnke ABÚ, Svätého Kríža, ktorú celebroval arcibiskup trnavskej arcidiecézy Mons. Ján Orosch spolu s prítomnými kňazmi. Vo svojej homílii Otec arcibiskup uviedol, že pozemský život človeka sa dá prirovnať k jednej veľkej púti do našej nebeskej vlasti. Taktiež poukázal na svedectvo svätého Sebastiána a Fabiána, ktorých si pripomíname 20.
januára, t. j. v deň konania formačného stretnutia. V súvislosti s poslaním pútí, citoval Otec arcibiskup aj z encykliky Svätého Otca Benedikta XVI. - ho.

Po svätej omši sa účastníci stretnutia presunuli do prednáškovej sály ABÚ. Po krátkej prestávke Otec arcibiskup modlitbou k Duchu Svätému zahájil druhú časť formačného dňa. Ako prvý sa predstavil rektor Kňazského seminára svätého Karola Boromejského v Košiciach, ThDr. Štefan Novotný. Vo svojej prednáške poukázal na skutočnosť, že mnohí kňazi vynakladajú mnohokrát enormné úsilie v pastorácii,
pričom nemajú dostatok času na oddych a regeneráciu svojich telesných a duchovných síl. Týmto dochádza často krát k ich tkz.-mu vyhoreniu. V živote kňazov poukázal Vdp. Novotný na potrebu realizovať myšlienku: „Zostať kňazom vo všetkom, čo robím.“

Závažným problémom vo výchove kňazského dorastu sa ukazuje správna voľba adeptov pre teologické a kňazské štúdium. V tejto súvislosti treba poznamenať, aké je dôležité rodinné zázemie, z ktorého nastávajúci kňaz pochádza: „Seminár nemôže kultivovať semeno, ktoré nie je v jadre zdravé.“ O tom, že ako sú dôležité charakterové vlastnosti kňaza, Vdp. Novotný uviedol aj smutnú skutočnosť o odchode pomerne značného množstva duchovných otcov z kňazskej službyv období 1991-2010, ku ktorému došlo na území košickej arcidiecézy. 

Veľmi dôležitou problematikou vo výchove kňazského dorastu na Slovensku je aj vybudovanie vhodnej formačnej koncepcie. Cirkev na Západe má síce dobre vybudované formačné koncepcie, často krát však nemá koho formovať. V súčasnosti na Slovensku, pre formáciu bohoslovcov resp. kňazov, nie je dostatok odborne spôsobilých ľudí. Vatikánom vydaný dokument pre formáciu kňazov „Racio...“ nie je pre naše podmienky rozpracovaný a uvedený do praxe.

Vzhľadom k tomu, že niektorí kňazi používajú tkz.-ú manipulatívnu komunikáciu s veriacimi, je taktiež potrebné poukázať na potrebu školení o vhodnom spôsobe komunikácie.

V závere svojej prednášky pán rektor spomenul niektoré formačné aktivity pre bohoslovcov kňazského seminára v Košiciach, ako je napríklad tkz.-ý pastoračný ročník po ukončení druhého ročníka bohosloveckej fakulty, organizovanie pútí pre bohoslovcov (Velehrad 2013), a výmenné pobyty.

Po prednáške ThDr. Novotného, Otec arcibiskup Orosch reagoval na niektoré myšlienky, ktoré odzneli. Spomenul obdobie totalitného režimu, keď bolo potrebné vyslovene bojovať proti nepriateľovi Cirkvi.  Spoločenské zmeny v roku 1989 doniesliokrem iného aj slobodu vierovyznania, pričom v boji proti pôvodnému nepriateľovi už nie je potrebné vynakladať také enormné úsilie. Táto skutočnosť sa v živote kňazov neprejavila v každom prípade pozitívne, mnohí sa uzatvorili do seba alebo hľadali iný druh nepriateľa. V závere svojho krátkeho vystúpenia Otec arcibiskup povzbudil prítomných kňazov, aby čerpali silu pre svoju pastoračnú činnosť z pozitívnych výsledkov každodenného života ako svojho, tak aj zo života svojich veriacich.

Potom požiadal Otec arcibiskup koordinátora občianskeho združenia Via Mariae, Ing. Ondreja Töröka, aby predniesol svoju prednášku o Stredoeurópskej Mariánskej ceste (SEMC) a informoval prítomných o poznatkoch z medzinárodnej konferencie, ktorá sa na danú tému konala v dňoch 12.-14.9.2013, na území Rumunska, v pútnickom mieste Sumuleu Ciuc – Csíksomlyó.

Ing. Török v prvej časti svojho vystúpenia oboznámil prítomných s podstatou a poslaním SEMC. Uviedol, že SEMC je sieť pútnických mariánskych miest v Strednej Európe, pričom táto sieť má dve hlavné diagonály: v smere západ – východ na trase Mariazell (Rakúsko) – Sumuleu Ciuc (Csíksomlyó - Rumunsko) a v smere juh – sever na trase Medjugorje (Bosna Hercegovina) – Czestochowa (Poľsko).
Taktiež boli oboznámení prítomní s troma piliermi idei SEMC, s okruhom ľudí, pre ktorých má SEMC slúžiť, spoločenský význam SEMC a jej výsledky budovania na Slovensku resp. v stredoeurópskom regióne, ako aj o plánovaných pútnických trasách na našom území.

V druhej časti svojho vystúpenia Ing. Török oboznámil prítomných o konferencii v Rumunsku, ktorá sa konala pod názvom: „Mariánska cesta – Cesta spojenia národov Strednej a Východnej Európy – Cesta zmierenia.“ Hlavnými organizátormi tejto konferencie bol Arcibiskupstvo Alba Iulia – Gyulafehérvár, Rád
rehole františkánov z mesta Csíkszereda, vedenie župy Hargita, Spolok mariánskej cesty v Rumunsku a Spolok mariánskej cesty v Maďarsku. Podujatie podporovali významné štátne inštitúcie a civilné organizácie ako z Maďarska tak aj z Rumunska. Na konferencii sa predstavili také významné pútnické miesta, ako sú Mariazell, Csíksomlyó, Czestochowa a Medjugorje, pútnické miesto ortodoxnej cirkvi

v Rumunksu – Nicula a grécko-katolíckej cirkvi v Maďarsku – Máriapócs. Za Slovensko Ing. Török oboznámil prítomných s národným pútnickým miestom Šaštín. Vyzdvihol aktuálnosť šaštínskeho zjavenia aj pre dnešnú dobu, čo sa týka mravných hodnôt v živote človeka a obrátenia sa rodín. Na konferencii sa zúčastnení zaoberali aj s tematikou o ďalšom rozvíjaní SEMC. Trojdňové stretnutie sa ukončilo krátkou
púťou v okolí pútnického miesta Sumuleu Ciuc (Csíksomlyó). 

Fotogaléria:

Predná strana Zadná strana Zadná strana