Čo je Stredoeurópska mariánska cesta?

Úvod

Jednou najznámejšou púťou v Európe je púť k hrobu Svätého Jakuba v Španielsku, tkz. - é Camino. V strede 20. storočia bola známa táto pútnická trasa iba v Španielsku, dnes ju absolvuje ročne viac ako 200 000 pútnikov. 

Aj napriek tomu, že existujú menšie pútnické trasy v strednej a východnej Európe, podobná pútnická cesta, ako je Camino, zatiaľ neexistuje. V uplynulých rokoch mnoho našich pútnikov navštívilo vzdialené pútnické miesta (Svätá Zem, Lurdy, Fatima, Guadalupe, atď). Často krát sa však stáva, že nevenujeme dostatočnú pozornosť náboženským resp. kultúrno-historickým hodnotám vlastnej krajiny a s nami susediacich, resp. neďalekých štátov.

Práve z tohto dôvodu  sa môže stať Stredoeurópska mariánska cesta jednou najvýznamnejšou sieťou pútnických trás v stredoeurópskom regióne.

Čo je Stredoeurópska mariánska cesta?

Stredoeurópska mariánska cesta znamená viac ako turistickú trasu, viac ako púť, viac ako hodnotný program. Táto cesta ponúka viac ako cestu pre seba spoznanie a vytvorenie nového pohľadu na život, poskytuje viac ako trávenie času       v dobrej partii, viac ako kultúru, spiritualitu alebo sakrálne hodnoty. Dáva viac ako možnosť na prekonanie mnoho a mnoho kilometrov, znamená viac ako znovuobjavenie Strednej Európy. Stredoeurópska mariánska cesta je súhrnom všetkých týchto hodnôt. Je to sieť pútnických trás, ktoré spájajú vyše 150 mariánskych pútnických miest v stredoeurópskom regióne. Pre turistu je to možnosť poznania kultúrneho a prírodného bohatstva tej - ktorej krajiny. Pre veriaceho človeka však to môže byť aj cesta vnútorného obrátenia, ktorá nás vedie „Per Mariam ad Jesum“, t. j. „cez Máriu k Ježišovi“.

Stredoeurópska mariánska cesta má dve hlavné diagonály, ktoré sú ohraničené v smere západ – východ pútnickými miestami Mariazell v Rakúsku a Sumuleu Ciuc (Csíksomlyó) v Rumunsku, v smere juh – sever pútnickými miestami Medjugorje v Bosne a Hercegovine a Czestochowa v Poľsku. Stredoeurópska mariánska cesta sa snaží využívať predovšetkým jestvujúce turistické chodníky, mimo rušných dopravných trás.