Lélekemelő gyalogos zarándoklat Alsóbodokra

A Szent Imre templom előtti csoportkép

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe alkalmából Isten Szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért, közép-európai vértanú társaiért, közép-európai vértanú társaiért, a nemzetek közti megbékéléséért,, a békéért tartott hálaadó szentmisére 2023. szeptember 16-án hazai és külföldi zarándokok sokasága tartott Alsóbodokra. Köztük voltak a Berencsről, Nyitracsehiről, Bábindalról, Kalászról, Gútáról, Nyitráról és Magyarországról érkezett zarándoktestvérek is, akik gyalogosan indultak Alsóbodokra.

A Via Mariae polgári társulás harmadik alkalommal hirdette meg az Esterházy János gyalogos zarándoklatot, mely egyben a zarándokközpont létrehozója, Paulisz Boldizsár emlékére is valósult meg, aki öt éve adta vissza lelkét a Teremtőnek. Először a Verebély közelében található Babindál település templománál találkoztunk.

Babindál község többnyire római katolikus vallású, népessége meghaladja a hétszáz főt, ebből tizenhét százaléka a magyar nemzetiségű. Dombos vidéken, a Zoboralja kistáj délkeleti részén fekszik, Nyitrától tizenhárom kilométerre északnyugatra a Nyitra-Verebély főút mellett. Északnyugatról Alsóbodokkal határos.

Babindál Szent Imrének szentelt római katolikus templomának építését 1909- ben fejezték be, majd György Andor, esztergomi kanonok szentelte fel. Megközelítve a historizáló stílusú Isten házát, a bejárati ajtó fölött messziről olvasható: „Isten dicsőségére, embertársai lelki vigaszára építette Gyuricza József és hozzá járuló testvérei 1909-ben“.

Énekszóval vonultunk be a szépen rendezett és gondozott templomba, melynek oltárán Szent Imre szobrát, az oltárkőbe pedig Szent Kelemen és Felicitász ereklyéit helyezték el. A zarándok mindenképpen célt tűz ki maga elé, hogy kegyelemben részesüljön, meghallgatásra találjon, így ennek szellemében Isten Szolgája Esterházy János boldoggáavatásáért és lelki örökségének kibontakozásáért, Paulisz Boldizsár lelki üdvéért és a békéért mondtunk imát.

Utána Gálik László lelkesen bemutatta a templomot, aki itt egyben a Lourdes-i kápolna megalkotója is. Megtudtuk, hogy ebben a templomban végezte első szentmiséjét a bacsfa-szentantali kegytemplom plébánosa, Schranko László atya is, 2 aki a Via Mariae polgári társulásunk zarándoklataink lelkes támogatója. Még mielőtt útnak indultunk, a helyiek meglepetéssel, frissítővel, útravalóval is megleptek bennünket.

Az előző évek tapasztalatai alapján tudtuk, hogy Babindálról - négykilométeres összekötővonal mentén - gyalogosan könnyedén eljuthatunk az Esterházy Zarándokközpontba. Délelőtt fél tíz után, a gyalogos zarándoklat keretében Hegyi Péter érsekújvári káplán lelki vezetőnkkel elindultunk Alsóbodok irányába. Énekek, Szent Patrik imája, elmélkedések csendültek fel. Az egyes tizedeket váltakozva elimádkoztuk az örvendetes rózsafüzért, s lelki vezetőnk - aki hagyományosan elkísér útjainkon - megszívlelendő gondolatokkal, elmélkedésekkel lepett meg, így tartalmasabb, méltóságteljesebb utat járt lelkes társaságunk.

Alsóbodokra érkezés után, délelőtt tizenegy órakor az Esterházy Zarándokközponthoz érve további csoportok csatlakoztak hozzánk, majd énekszóval bevonultunk a szabadtéri oltárhoz, Itt már ismert személyiségek Isten Szolgája, Esterházy János köztünk való jelenlétéről tartottak tanúságtételeket.

Délidőre, a harang felcsendülésére a zsérei Földessy László vezetésével elénekeltük - Zoboralja jó ismerőjének, fáradhatatlan zarándokának, Jáki Sándor Teodóz atya emlékét megidézve - az Úrangyala imádságát. A vértanú üzenetéről dr. Csókai András idegsebész és Kozma Imre atya adtak elő. A harminchárom éve megjelenő Remény főszerkesztő-helyettese, Bartalos Nikolas beszámolt katolikus hetilapunk múltjáról és fontos küldetéséről a felvidéki hívők szolgálatában. Ezután részt vettünk a „Hűség kersztútjának“ imádságos bejárásán, melyet Ďurčo Zoltán, a Nyitrai Ezhágymegye püspöki helynöke vezetett, aki egyben a zarándoknap védnöke is volt.

Három órakor elkezdődött a szabadtéri hálaadó főpapi szentmise, amelynek főcelebránsa Zdenek Wasserbauer prágai segédpüspök volt, aki oltártestvére jelenlétében mutatta be a legszentebb áldozatot.

A zarándoknapot hagyományosan mindig kultúrműsor zárja. Az idei záróprogramot a nagyszámú zarándokoknak a nagycétényi citerazenekar csodálatos előadása tarkította.

A harmadik Esterházy gyalogos zarándoklaton, Babindáltól indulva és Alsóbodokra érkezve újra megtapasztalhattuk, hogy milyen érzés a lelkiségben eltöltött zarándoklás: megoszthattuk zarándoktársainkkal boldogságunkat, vagy gondjainkat, tanulhattunk mások tapasztalataiból, az útkeresők pedig megoldást, eszközt kaphatnak.

Szeretnénk ezúttal is megköszönni újra mindenkinek, aki e zarándoklaton velünk ünnepelt és mindenkinek, aki szívből imádkozott értünk és bármi módon segített bennünket. Istennek legyen hála mindenért!

 

Patay Péter

 

(Megjelent a Remény katolikus hetilapban 2023. 10. 01-én, 40. szám)