Propagácia vidieckych múzeí, pamiatok a lokalít kultúrneho dedičstva v blízkosti európskych pútnických trás

rurAllure

Tlačová správa: projekt rurAllure

Propagácia vidieckych múzeí, pamiatok a lokalít kultúrneho dedičstva v blízkosti európskych pútnických trás

Občianske združenie Via Mariae prostredníctvom svojho koordinátora Ing. Ondreja Töröka podpísalo dohodu o spolupráci so slovenskými zástupcami z Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí sa spolupodieľajú na riešení medzinárodného projektu rurAllure z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020.

Jeho cieľom je vytvorenie aplikácie a digitálnej mapy pútnických ciest v Európe. K významným európskym pútnickým miestam, ako sú Santiago de Compostela, Rím, Trondheim, Csíksomlyó sa pripojí aj pútnická cesta Via Mariae pretínajúca Slovensko na trase zo Šiah do Trstenej a ponúkne pútnikom i turistom približne 100 známych i menej známych miest reprezentujúcich duchovné, prírodné aj kultúrne zaujímavosti krajiny. Slovenskí partneri sú spoluriešiteľmi medzinárodného tímu zloženého z univerzít a inštitúcií zo Španielska, Talianska, Maďarska, Rumunska, Portugalska a Nórska.

Spolupráca medzi zástupcami Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a OZ Via Mariae je zameraná na:

  • identifikáciu bodov záujmu (POI) na pútnickej ceste a v jej blízkosti,
  • identifikáciu potrieb a príležitostí pre propagáciu vidieckeho prírodného dedičstva na pútnickej ceste a v jej blízkosti,
  • na šírenie dotazníkov a propagačných materiálov medzi cieľovými skupinami,
  • podporu šírenia informácií o rurAllure prostredníctvom svojich médií.

 

Viac informácií o projekte nájdete na: www.rurAllure.eu, www.kamako.sk/rurAllure/